เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 24
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 619
 • จำนวนนักเรียน 1,331
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 867
 • จำนวนกรรมการ 462
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,198
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,660
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
  2. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
  3. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
  4. โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
  5. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
  6. โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
  7. โรงเรียนบ้านสว่าง
  8. โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
  9. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
  10. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 72
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 404
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3951
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:18.206.187.81

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด ::18 กันยายน 2560

รายละเอียด ::18 กันยายน 2560

รายละเอียด ::18 กันยายน 2560

รายละเอียด ::18 กันยายน 2560

รายละเอียด ::13 กันยายน 2560

รายละเอียด ::13 กันยายน 2560

รายละเอียด :

แบบสำรวจการกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

:4 กันยายน 2560

รายละเอียด :

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

:12 สิงหาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 53 0 2 55
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 50 4 1 55
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 37 7 1 45
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 36 9 1 46
5 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 32 3 1 36
6 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 20 4 4 28
7 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 16 6 1 23
8 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 16 8 3 27
9 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 15 6 2 23
10 โรงเรียนบ้านสว่าง 14 5 2 21
11 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 12 8 1 21
12 โรงเรียนบ้านขนา 12 4 3 19
13 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 11 4 1 16
14 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 10 5 1 16
15 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 10 9 1 20
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 10 5 2 17
17 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 10 4 1 15
18 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 9 1 1 11
19 โรงเรียนบ้านขะยูง 8 4 0 12
20 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 7 9 1 17
21 โรงเรียนบ้านกระบี่ 6 4 3 13
22 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 4 4 0 8
23 โรงเรียนบ้านแก 4 1 0 5
24 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 1 1 0 2
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 61 53
96.36%
0
0.00%
2
3.64%
55
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 66 50
90.91%
4
7.27%
1
1.82%
55
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 52 37
82.22%
7
15.56%
1
2.22%
45
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 51 36
78.26%
9
19.57%
1
2.17%
46
5 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 40 32
88.89%
3
8.33%
1
2.78%
36
6 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 29 20
71.43%
4
14.29%
4
14.29%
28
7 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 28 16
69.57%
6
26.09%
1
4.35%
23
8 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 29 16
59.26%
8
29.63%
3
11.11%
27
9 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 27 15
65.22%
6
26.09%
2
8.70%
23
10 โรงเรียนบ้านสว่าง 24 14
66.67%
5
23.81%
2
9.52%
21

ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ โทร 091-8323405 ,0958218993,0910145953 อีเมล์ krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม